Biorotori Tehnix

Savremeni, kompaktni i prenosivi uređaji za biološko-aerobno pročišćavanje otpadnih voda

Biorotor – uređaj za aerobno biološko pročišćavanje otpadnih voda:

 1. Prihvatna komora sa rešetkama za prihvat krutih tvari, krpe drva i ostalo.
 2. Peskolov za prihvat peska, šljunka, pepela i ostalo.
 3. Prepumpna podizna stanica sa ugrađenim duplim muljnim pumpama tip Tehnix.
 4. Aeracijski bazen sa difuzorima – obogaćuje vode kiseonikom i isterivanje amonijaka.
 5. Primarni bazen-dozator biomase rotirajućeg polipropilenskog rotora.
 6. Rotor ispunjen poliproplenskim protočnim saćastim blokovima za održavanje biomase.
 7. Sekundarno taložni bazen aerobno biološki pročišćene otpadne vode.
 8. Prepumpni sistem za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe nitrifikacije.
 9. Separatna rešetka ugrađena pre izlaza vode iz BIOROTORA sa MATALA filterom.
 10. Ventil za recirkulaciju i balansiranje kružnog procesa aerobne obrade vode.
 11. Izlazna komora za uzrokovanje uzoraka i pristup za izvlačenje nakupljenog mulja.
 12. Upravljački elektro orman sa ugrađenim automatskim sistemom za ubacivanje vazduha.

Biorotor je najbolji uređaj za dvostruku biološko-aerobnu obradu otpadnih voda. Uređaj je patentno zaštićen i atestiran pod brojem 2885/2004. Kvalitet pročišćene vode zadovoljava pravilnik o graničnim vrednostima dopuštenih koncentracija opasnih i drugih materija u otpadnim vodama II. i III. kategorije. Mogućnost reciklaže vode.

Galerija